ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നത് നാട് ഒന്നാകെയാണ് അക്കാര്യം വ്യാജ പ്രചാരകർ ഓർക്കണം (വീഡിയോ കാണാം)
August 12, 2019 6:52 pm

ചുമരുണ്ടങ്കിലേ ചിത്രം വരക്കാന്‍ പറ്റൂ എന്ന് പറയുന്നവര്‍ കേരളമുണ്ടെങ്കിലേ ജീവിക്കാനും സാധിക്കൂ എന്ന കാര്യവും മനസ്സിലാക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. അതിജീവനത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള

കരയുന്ന കേരളത്തോട് കരുണ വേണം, ഇവിടെ പകപോക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടി
August 12, 2019 6:29 pm

ചുമരുണ്ടങ്കിലേ ചിത്രം വരക്കാന്‍ പറ്റൂ എന്ന് പറയുന്നവര്‍ കേരളമുണ്ടെങ്കിലേ ജീവിക്കാനും സാധിക്കൂ എന്ന കാര്യവും മനസ്സിലാക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. അതിജീവനത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള