ഇന്ത്യൻ റോഡുകളിൽ വീണ്ടും പരീക്ഷണവുമായി സിട്രോൺ C3 എസ്‌യുവി
January 11, 2022 9:50 am

ഫ്രഞ്ച് കാർ നിർമാതാക്കളായ സിട്രോൺ തങ്ങളുടെ രണ്ടാമത്തെ ഉൽപ്പന്നം ഇന്ത്യയിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷം സെപ്റ്റംബറിൽ അനാച്ഛാദനം ചെയ്‍ത