വിപണി കീഴടക്കാൻ എത്തുന്നു മോട്ടറോള റേസർ 5 ജി
October 1, 2020 10:38 am

മോട്ടറോള തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പുതിയ സ്മാർട്ട്ഫോണായ മോട്ടറോള റേസർ 5 ജി ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ അവതരിപ്പിക്കാനൊരുങ്ങുന്നു. കുറച്ച് ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പ്