ഇ പോസ് തകരാർ ഉടൻ പരിഹരിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി ജി.ആർ അനിൽ
November 17, 2022 5:22 pm

തിരുവനന്തപുരം: ഇ പോസ് യന്ത്രത്തകരാർ ഉടൻ പരിഹരിക്കുമെന്ന് ഭക്ഷ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി ജി.ആർ അനിൽ. ഹൈദരാബാദ് എൻഐസിയിലെ സർവർ തകരാറാണ് പ്രശ്നത്തിന്