മുരളീധരൻെറ 800 വിക്കറ്റ് റെക്കോ‍ർഡ് ; ഇന്ത്യൻ താരം തകർക്കുമെന്ന് പ്രവചനം
May 28, 2021 4:10 pm

മുത്തയ്യ മുരളീധരൻെറ 800 വിക്കറ്റ് എന്ന നേട്ടം ഒരു ഇന്ത്യൻ താരത്തിന് ഭേദിക്കാൻ ആകുമെന്ന് പ്രവചനം. മുരളീധരന്റെ ഈ നേട്ടം