റേഞ്ചർ റാപ്‌റ്റർ പിക്കപ്പ് സ്പെഷ്യൽ എഡിഷനുമായി ഫോർഡ്‌
May 26, 2021 12:33 pm

2020 -ൽ ഫോർഡ് റേഞ്ചറിന്റെ 42,941 യൂണിറ്റുകളാണ് വിറ്റഴിച്ചത് .യൂറോപ്യൻ വിപണികളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിറ്റുപോകുന്ന പിക്കപ്പ് ട്രക്ക് ടൊയോട്ട