മിസാനോ റോഡ്സറ്റർ കൺസെപ്റ്റ് അവതരിപ്പിച്ച് സുസുക്കി
May 4, 2021 11:25 am

ജനപ്രിയ റേസ്ട്രാക്കായ മിസാനോയുടെ പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ കണ്‍സെപ്റ്റ് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. സുസുക്കിയും ഇസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടോ യൂറോപ്പിയോ ഡി ഡിസൈനും (IED) ചേർന്ന്