ഗുരുവായൂര്‍ പ്രസാദ ഊട്ടില്‍ അഹിന്ദുക്കള്‍ക്ക് പങ്കെടുക്കാമെന്ന ഉത്തരവ് പിന്‍വലിച്ചു
April 24, 2018 3:41 pm

തൃശ്ശൂര്‍: ഗുരുവായൂര്‍ പ്രസാദ ഊട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭേദഗതി പിന്‍വലിച്ചു. തന്ത്രിയുടേയും ഭക്ത സംഘടനകളുടേയും എതിര്‍പ്പിനെ തുടര്‍ന്ന് പ്രസാദ ഊട്ടില്‍ അഹിന്ദുക്കള്‍ക്ക്