ജപ്പാനിലെ തീന്മേശകളില്‍ വിളമ്പുന്നത് കൊടും വിഷമുള്ള മീന്‍
March 11, 2021 3:55 pm

സയനൈഡിനേക്കാളും ആയിരം മടങ്ങ് വിഷമുളള പഫര്‍ മത്സ്യത്തെയാണ് ജപ്പാനിലെ തീന്മേശകളില്‍ വിളമ്പുന്നത്. ശുദ്ധജലത്തിലും, ഉപ്പുവെള്ളത്തിലും ഒരു പോലെ ജീവിക്കുന്ന ഈ