തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തമിഴ്നാട്ടിലും പുതുച്ചേരിയിലും മികച്ച പോളിങ്
April 6, 2021 9:11 pm

തമിഴ്നാട്ടിലും പുതുച്ചേരിയിലും മികച്ച പോളിങ് രേഖപ്പെടുത്തി. തമിഴ്നാട്ടിൽ 65 ശതമാനം പേർ വോട്ട് ചെയ്തു. പുതുച്ചേരിയിൽ 78 ശതമാനത്തിലധികം പേരും