പൊതു-സ്വകാര്യ മേഖലകളിലെ ജീവനക്കാര്‍ക്കും ഇനി ആദായ നികുതിയിളവ്
October 30, 2020 11:26 am

തിരുവനന്തപുരം : എല്‍ടിസി ക്യാഷ് വൗച്ചര്‍ പ്രകാരമുള്ള ആദായ നികുതിയിളവ് ഇനി മുതൽ പൊതു-സ്വകാര്യ മേഖലകളിലെ ജീവനക്കാര്‍ക്കും ലഭിക്കും. സംസ്ഥാന