ക്രിസ്മസ് ദിനം അവധിയായി പ്രഖ്യാപിച്ച് ഇറാഖ്; മുസ്ലീം രാഷ്ട്രത്തിന്റെ മാറ്റത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് ലോകം
December 26, 2018 1:26 pm

ക്രിസ്മസ് ദിനത്തെ പൊതു അവധിയായി പ്രഖ്യാപിച്ച ഇറാഖിന്റെ തീരുമാനത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് ലോക രാജ്യങ്ങള്‍. അടുത്ത കാലം വരെ രാജ്യത്തെ