അപ്രത്യക്ഷനായ ഉത്തരകൊറിയന്‍ ഭരണാധികാരി കിം ജോങ് ഉന്‍ പൊതുവേദിയില്‍
May 2, 2020 6:47 am

പ്യോംഗ്യാംങ്: പെട്ടെന്നൊരുദിനത്തില്‍ അപ്രത്യക്ഷനായ ഉത്തരകൊറിയന്‍ ഭരണാധികാരി കിം ജോങ് ഉന്‍ പൊതുവേദിയില്‍ എത്തിയതായി വിവരം. ഉത്തരകൊറിയന്‍ മാധ്യമങ്ങളാണ് കിം ജോങ്