ഭിന്നിപ്പിന്റെ രാഷ്ട്രീയം വൻ ഭീഷണി, വയലാർ അന്നു നൽകിയ മുന്നറിയിപ്പ് !
June 14, 2022 6:13 pm

“മനുഷ്യൻ മതങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു മതങ്ങൾ ദൈവങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു മനുഷ്യനും മതങ്ങളും ദൈവങ്ങളും കൂടി മണ്ണു പങ്കു വച്ചു – മനസ്സു

വിവാദ പരാമർശത്തിന് ഉത്തരവാദിത്വം ബി.ജെ.പി കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിനു മാത്രം
June 8, 2022 4:36 pm

എല്ലാ മതങ്ങളെയും ബഹുമാനിക്കുന്ന രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ. അത് ലോക രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കും വ്യക്തമായി അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ മതേതര-