പോക്കോ എക്‌സ് 3 സ്മാര്‍ട്‌ഫോണ്‍ ഇന്ന് ഇന്ത്യയില്‍ അവതരിപ്പിക്കും
September 22, 2020 9:53 am

പോക്കോ എക്‌സ് 3 സ്മാര്‍ട്ട്‌ഫോണ്‍ ഇന്ന് ഇന്ത്യയില്‍ അവതരിപ്പിക്കും. യൂറോപ്പില്‍ അവതരിപ്പിച്ച ഡിവൈസിന് 6 ജിബി + 64 ജിബി

പോക്കോ എക്‌സ് 3 സെപ്റ്റംബര്‍ 22ന് ഇന്ത്യയില്‍ അവതരിപ്പിക്കും
September 17, 2020 12:32 pm

പോക്കോ എക്സ് 3 സ്മാര്‍ട്‌ഫോമ്# സെപ്റ്റംബര്‍ 22 ന് ഇന്ത്യയില്‍ അവതരിപ്പിക്കും. മറ്റ് പോക്കോ ഫോണ്‍ മോഡലുകളെപ്പോലെ പോക്കോ എക്സ്