വാട്ട്സാപ്പിൽ ഇനി മുതൽ ഇഷ്ടമുള്ള ചാറ്റ് പിൻ ചെയ്ത് വെക്കാം
January 5, 2023 6:47 pm

വാട്ട്സാപ്പിൽ ഇനി ഇഷ്ടമുള്ള ചാറ്റുകൾ പിൻ ചെയ്ത് വെക്കാം. കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് അപ്ഡേറ്റുമായി ആപ്പെത്തിയത്. അഞ്ച് ചാറ്റ് വരെ പിൻ