ഇനി ശുദ്ധവായുവും പണം കൊടുത്ത് വാങ്ങേണ്ടി വരും !( വീഡിയോ കാണാം)
November 4, 2019 7:35 pm

വിഷപ്പുകയില്‍ ശ്വാസംമുട്ടി പിടയുന്ന ഡല്‍ഹി ജനത ശുദ്ധവായുവിനായി കേഴുമ്പോള്‍ ഭയക്കേണ്ടത് ഇനി കേരളം കൂടിയാണ്. ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിലെ ജനത പ്രതീക്ഷയോടെ നോക്കുന്ന

ഡൽഹി മാത്രമല്ല, കേരളവും ഭയക്കണം, മാനവരാശിയെ നശിപ്പിക്കുന്നതും മനുഷ്യർ !
November 4, 2019 7:15 pm

വിഷപ്പുകയില്‍ ശ്വാസംമുട്ടി പിടയുന്ന ഡല്‍ഹി ജനത ശുദ്ധവായുവിനായി കേഴുമ്പോള്‍ ഭയക്കേണ്ടത് ഇനി കേരളം കൂടിയാണ്. ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിലെ ജനത പ്രതീക്ഷയോടെ നോക്കുന്ന