പുറത്ത് ഹൃദയവുമായി അത്ഭുതപ്പെടുത്തി . . ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ അമ്പരപ്പിക്കുന്ന അവതാരം
December 14, 2017 3:20 pm

ലണ്ടൻ : വൈദ്യശാസ്ത്ര ലോകത്തിന് അത്ഭുതമായി പല ജനങ്ങളും,അപൂര്‍വ അസുഖങ്ങളും ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ചിലതിൽ ഭാഗ്യം തുണയ്ക്കുമ്പോൾ അവർ ജീവിതത്തിലേയ്ക്ക് തിരികെ