മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ ആപ്ലിക്കേഷനിലൂടെ ഇനി ഓട്ടോറിക്ഷാ നിരക്ക് അറിയാം
December 31, 2018 6:17 pm

തിരുവനന്തപുരം: ഇനി മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ ആപ്ലിക്കേഷനിലൂടെ ഓട്ടോറിക്ഷാ നിരക്ക് അറിയാം. ജി.പി.എസ് ഘടിപ്പിച്ച വാഹനങ്ങളില്‍ സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരവും നിരക്കും ഇനി