പുത്തന്‍ ബൈക്ക് മാന്റിക് ഇലക്ട്രിക് ഇന്ത്യയില്‍ അവതരിപ്പിച്ചു
December 7, 2019 5:24 pm

പെര്‍ഫോമെന്‍സ് ഇലക്ട്രിക് വാഹന, എനര്‍ജി സിസ്റ്റം സ്റ്റാര്‍ട്ടപ്പായ ഓര്‍ക്സ എനര്‍ജീസ് ആദ്യ മോട്ടോര്‍ സൈക്കിള്‍സ് ഇന്ത്യയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. അടുത്ത വര്‍ഷം