മാടുകള്‍ക്ക് പിന്നാലെ അലങ്കാര മത്സ്യങ്ങള്‍ക്കും കേന്ദ്രത്തിന്റെ വിലക്ക് !
June 9, 2017 10:15 pm

ന്യൂഡല്‍ഹി: മാടുകള്‍ക്ക് പിന്നാലെ അലങ്കാര മത്സ്യങ്ങള്‍ക്കും നിയന്ത്രണം ഏര്‍പ്പെടുത്തി കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍. അലങ്കാര മത്സ്യങ്ങളുടെ വളര്‍ത്തല്‍, വിപണനം, പ്രദര്‍ശനം എന്നിവയ്ക്കാണ് നിയന്ത്രണം