അവയവം വിൽക്കാനുണ്ടെന്ന ബോർഡുമായി ഒരമ്മയുടെ സമരം ;ഒടുവിൽ സർക്കാർ ഇടപെട്ടു
September 21, 2020 4:42 pm

കൊച്ചി : മക്കളുടെ ചികിത്സയ്ക്ക് പണം കണ്ടെത്താൻ അവയവം വില്‍ക്കാനുണ്ടെന്ന ബോര്‍ഡുമായി സമരം ചെയ്ത് ഒരമ്മ . കൊച്ചി കണ്ടെയ്നര്‍