കേരളത്തിനെതിരെ മലപ്പുറത്തിന്റെ പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞ് സംഘടിത പ്രചാരണം നടക്കുന്നു
June 4, 2020 7:47 pm

തിരുവനന്തപുരം: ഒരു മിണ്ടാപ്രാണിയുടെ മരണം പ്രത്യേകിച്ച് ഗര്‍ഭാവസ്ഥയില്‍ വേദനയുളവാക്കുന്നതാണ്. എന്നാല്‍ കേരളത്തിനെതിരെ, പ്രത്യേകിച്ച് മലപ്പുറത്തിന്റെ പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞ് സംഘടിതമായ പ്രചാരണം