ദിനോസര്‍ കാലഘട്ടത്തിലെ പക്ഷിക്കുഞ്ഞ് ആമ്പറില്‍ കുടുങ്ങിയ നിലയില്‍ കണ്ടെത്തി
June 12, 2017 12:07 pm

പത്തുകോടി വര്‍ഷംമുമ്പ് ദിനോസര്‍ കാലഘട്ടത്തിലെ ഒരു പക്ഷിക്കുഞ്ഞ് മ്യാന്‍മറില്‍ ഒരു വലിയ കഷണം ആമ്പറില്‍ ( മായലൃ ) കുടുങ്ങിയ