ഓപ്പോ ഫൈൻഡ് X2ന്റെ വില കുറച്ചു
March 26, 2021 11:10 am

ചൈനീസ് സ്മാർട്ട്ഫോൺ നിർമ്മാതാക്കളായ ഒപ്പോ തങ്ങളുടെ പ്രീമിയം സ്മാർട്ട്ഫോൺ ആയ ഫൈൻഡ് X2ന്റെ വില കുറച്ചു. കഴിഞ്ഞ വർഷം ജൂണിൽ