ഓപ്പോ റെനോ 2 പരമ്പര സ്മാർട്ഫോണുകൾ ഓഗസ്റ്റ് 28ന് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലേയ്ക്ക്
August 17, 2019 3:07 pm

ഓപ്പോയുടെ റെനോ 2 പരമ്പര സ്മാർട്ഫോണുകൾ ഓഗസ്റ്റ് 28 ന് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലെത്തും. ഓപ്പോ തന്നെയാണ് പുതിയ ഫോണുകൾ പുറത്തിറക്കുന്നതിനെ