ഓപ്പോ എഫ് 9 പ്രോ സ്മാര്‍ട്‌ഫോണ്‍ ഇന്ത്യയില്‍ അവതരിപ്പിച്ചു
August 22, 2018 6:45 am

ഓപ്പോ എഫ് 9 പ്രോ സ്മാര്‍ട്‌ഫോണ്‍ ഇന്ത്യയില്‍ അവതരിപ്പിച്ചു. സൂപ്പര്‍ വിഒസിസി ചാര്‍ജിങ് സംവിധാനമാണ് ഫോണിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷത.

ഓപ്പോ എഫ്9 പ്രോ ആഗസ്റ്റ് 21ന് ഇന്ത്യയില്‍ അവതരിപ്പിക്കും
August 15, 2018 6:30 am

ഓപ്പോയുടെ പുതിയ സ്മാര്‍ട്‌ഫോണ്‍ ഓപ്പോ എഫ്9 പ്രോ ആഗസ്റ്റ് 21ന് ഇന്ത്യയില്‍ അവതരിപ്പിക്കുമെന്ന് കമ്പനി. അതേസമയം, ഓപ്പോ എഫ്9 ആഗസ്റ്റ്