ആഷിഖ് അബുവിന്റെ ഒപിഎം പ്രൊഡക്ഷൻസ് സ്ത്രീ സുരക്ഷയ്ക്കായി കമ്മിറ്റി ഒരുക്കും
October 14, 2018 11:10 pm

സ്ത്രീ സുരക്ഷാ ലക്ഷ്യമിട്ട്, ആഷിഖ് അബുവിന്റെ ഒപിഎം പ്രൊഡക്ഷൻസിൽ ഇനി മുതൽ ഒരു ഇന്റർണൽ കംപ്ലൈന്റ്റ് കമ്മിറ്റി(ഐ. സി. സി)