ഒരുമിച്ച് അഞ്ചുഷട്ടറുകൾ തുറന്നാൽ വലിയ ദുരന്തം, എല്ലാം പറയാനാകില്ല ; മന്ത്രി
August 1, 2018 10:50 am

തിരുവനന്തപുരം: ഇടുക്കി ഡാം തുറന്നു വിടുന്നതു സംബന്ധിച്ച് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മാധ്യമങ്ങളോട് ഇപ്പോൾ പറയാനാകില്ലെന്ന് മന്ത്രി എം.എം മണി. ജില്ലാ