ഓണ്‍ലൈന്‍ ഓട്ടോ സര്‍വ്വീസുമായി കോള്‍ ഓട്ടോ ആപ്ലിക്കേഷന്‍
June 9, 2019 4:41 pm

കോഴിക്കോട്: ഓണ്‍ലൈന്‍ ഓട്ടോ സര്‍വ്വീസുമായി കോള്‍ ഓട്ടോ എന്ന ആപ്ലിക്കേഷന്‍ കോഴിക്കോട് പുറത്തിറക്കി. കേരളത്തിലെ നഗരങ്ങളിലും ഗ്രാമങ്ങളിലും ഈ ആപ്ലിക്കേഷന്‍