രണ്ട് പുതിയ ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങള്‍ എംജി മോട്ടോര്‍ അവതരിപ്പിക്കുമെന്ന് പുതിയ റിപ്പോര്‍ട്ട്
March 22, 2024 12:08 pm

എസ്എഐസി മോട്ടോറും ജെഎസ്ഡബ്ല്യു ഗ്രൂപ്പും അടുത്തിടെ ഒരു തന്ത്രപരമായ സംയുക്ത സംരംഭത്തില്‍ പ്രവേശിച്ചു, ഇത് ഇന്ത്യയില്‍ എംജി മോട്ടോര്‍ നെയിംപ്ലേറ്റിന്