രണ്ടാം ചാന്ദ്രയാത്ര; പദ്ധതി ആഘോഷമാക്കി നാസയുടെ പാട്ട്
September 10, 2019 10:10 am

ബഹിരാകാശ പഠന പര്യവേക്ഷണങ്ങള്‍ക്കായി സ്ഥാപിച്ച യു.എസ്. ഗവണ്‍മെന്റ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥാപനമാണ് നാസ. ചന്ദ്രനില്‍ ആദ്യമായി മനുഷ്യനെ എത്തിച്ചു എന്ന നേട്ടം