മോട്ടോ G60, G40 ഫ്യൂഷൻ സ്മാർട്ട്ഫോണുകളുടെ ലോഞ്ച് ഉറപ്പിച്ച് മോട്ടറോള
April 18, 2021 11:45 am

ലെനോവോയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സ്മാർട്ട്ഫോൺ ബ്രാൻഡ് മോട്ടറോള  ഇന്ത്യയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു.  ജനുവരിയിൽ മോട്ടറോള അമേരിക്കൻ വിപണിയിൽ അവതരിപ്പിച്ച മോട്ടോ G സ്റ്റൈലസ്