മോട്ടോ ഇ 7 പ്ലസ് അവതരിപ്പിച്ചു
September 12, 2020 10:29 am

മോട്ടോ ഇ 7 പ്ലസ് ബ്രസീലിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് കമ്പനി. ഡ്യുവൽ റിയർ ക്യാമറ സെറ്റപ്പും വാട്ടർ ഡ്രോപ്പ് ശൈലിയിലുള്ള നോച്ച്