വിവോ വി 20 മൂണ്‍ലൈറ്റ് സോണാറ്റ കളര്‍ ഓപ്ഷന്‍ അവതരിപ്പിച്ചു
October 30, 2020 11:22 am

വിവോ വി 20 മൂണ്‍ലൈറ്റ് സോണാറ്റ നിറത്തില്‍ അവതരിപ്പിച്ചു. മിഡ്നൈറ്റ് ജാസ്, സണ്‍സെറ്റ് മെലഡി എന്നിവയാണ് ലൈനപ്പിലെ മറ്റ് രണ്ട്