വിക്ഷേപണത്തിന് തയ്യാറായി ഇന്ത്യയുടെ ചാന്ദ്ര പര്യവേക്ഷണ ദൗത്യമായ ചന്ദ്രയാൻ–3
May 26, 2023 10:00 am

ഇന്ത്യയുടെ ചാന്ദ്ര പര്യവേക്ഷണ ദൗത്യമായ ചന്ദ്രയാൻ–3 ജൂലൈ 12ന് വിക്ഷേപിക്കുമെന്നുള്ള അഭ്യൂഹം ശക്തമാണ്. ഇസ്റോയുടെ ഏറ്റവും കരുത്തുറ്റ വിക്ഷേപണ വാഹനമായ