പരിഷ്കാരിയായി കൈനറ്റിക് ഇ-ലൂണയെത്തി
February 8, 2024 8:13 am

ലൂണയുടെ ഇലക്ട്രിക് പതിപ്പ് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് കൈനറ്റിക് ഗ്രീൻ. രണ്ട് വേരിയന്റാണ് ഇ-ലൂണ ഇലക്ട്രിക് മോപ്പഡിനുള്ളത്. X1 വേരിയൻ്റിന് 69,990 രൂപയും