സംസ്ഥാനത്ത് ഇനി കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ ഇന്റർനെറ്റ്‌
October 30, 2020 8:51 pm

തിരുവന്തപുരം ;കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ ഇന്റർനെറ്റ്‌ ലഭ്യമാക്കാൻ സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കിയ  ‘കെ’ ഫോൺ പദ്ധതി ഡിസംബറിൽ നടപ്പിലാക്കും. ഈ പദ്ധതിവഴി സംസ്ഥാനത്തെ