ഖത്തറുമായി എല്‍.എന്‍.ജി കരാര്‍ 2048 വരെ പുതുക്കി ഇന്ത്യ
February 13, 2024 4:13 pm

ഡല്‍ഹി: ഖത്തറില്‍ നിന്ന് ദ്രവീകൃത പ്രകൃതി വാതകം (എല്‍.എന്‍.ജി) ഇറക്കുമതി കരാര്‍ 2048 വരെ നീട്ടാന്‍ ഇന്ത്യ. നിലവിലെ നിരക്കിനെക്കാള്‍