ഒരു സിനിമയിൽ “തട്ടി” മലബാർ കലാപം വീണ്ടും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നു
June 23, 2020 7:10 pm

മലബാർ കലാപ പോരാളി വാരിയം കുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജിയെ അന്ന് ഭയന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് സൈന്യം. ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ‘അവതാരത്തെ’ ഭയക്കുന്നതാകട്ടെ

വാരിയംകുന്നത്തിന്റെ ‘അവതാരത്തെ’ പോലും ഭയക്കുന്ന സംഘപരിവാർ . . .
June 23, 2020 6:52 pm

വാരിയം കുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജി… കാലനെ പോലും വിസ്മയിപ്പിച്ച പോരാളിയാണ് ഈ മനുഷ്യന്‍. പിന്നല്‍ നിന്നും വെടിവെച്ച് കൊല്ലുന്ന രീതി