‘കുളിസീന്‍’ രണ്ടാം ഭാഗത്തിൽ സ്വാസിക; ‘മറ്റൊരു കടവില്‍ ‘ ഉടൻ വരുന്നു
December 4, 2019 1:22 pm

ഹ്രസ്വചിത്രങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ വൈറലായി മാറിയ ‘കുളിസീന്‍’ ചിത്രത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗം വരുന്നു. മറ്റൊരു കടവില്‍ എന്നാണ് രാണ്ടാം ഭാഗത്തിന് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത്. പ്രധാന