മണ്ഡല – മകരവിളക്ക് കാലത്ത് കെഎസ്ആർടിസി പമ്പ ഡിപ്പോയുടെ വരുമാനം 15 കോടി കവിഞ്ഞു
January 9, 2022 7:30 pm

പമ്പ: ഈ മണ്ഡല – മകരവിളക്ക് കാലത്ത് കെഎസ്ആർടിസി പമ്പ ഡിപ്പോയുടെ ആകെ വരുമാനം 15 കോടി കവിഞ്ഞു. മകരവിളക്കിനു