കെഎസ്‌എഫ്‌ഇ നിക്ഷേപങ്ങള്‍ക്ക്‌ പലിശകൂട്ടും, പ്രവാസികള്‍ക്ക്‌ വായ്‌പ: തോമസ് ഐസക്
May 28, 2020 3:47 pm

തിരുവനന്തപുരം: കെഎസ്എഫ്ഇ നിക്ഷേപങ്ങളുടെ പലിശ കൂട്ടുമെന്ന് ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക്. പ്രവാസികള്‍ക്ക് മൂന്ന് ശതമാനം പലിശയില്‍ ഒരു ലക്ഷം രൂപ