കെ എസ് ഇ ബി ബോർഡ് വാഹനം സ്വകാര്യആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിച്ചു; എം ജി സുരേഷ് കുമാറിന് പിഴ
April 21, 2022 9:35 am

തിരുവനന്തപുരം: കെ എസ് ഇ ബി ഓഫീസേഴ്‌സ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് എം ജി സുരേഷ് കുമാറിന് പിഴ നോട്ടിസ്.എം.എം.മണിയുടെ അഡീഷണൽ