അബുദാബിയില്‍ നിന്ന് ആദ്യമായി ക്രൂഡോയില്‍ മാംഗ്ലൂരിലേക്ക്
May 15, 2018 3:13 pm

മാംഗ്ലൂര്‍ : അബുദാബിയില്‍ നിന്ന് ആദ്യമായി ക്രൂഡോയില്‍ മാഗ്ലൂരിലേക്ക് എത്തുന്നു. 2 ദശലക്ഷം ബാരല്‍ ക്രൂഡോയിലാണ് യുഎയില്‍ നിന്ന് ഇന്ത്യയ്ക്ക്