പുത്തൻ ഇലക്ട്രിക്ക് മോട്ടോർ സൈക്കിളുമായി വൺ ഇലക്ട്രിക്ക്
September 11, 2020 10:20 am

വിപണിയിൽ ഇലക്ട്രിക്ക് വാഹനങ്ങൾക്ക് സ്വീകാര്യത ഏറി വരുന്നതിനാൽ ഇന്ത്യയിൽ പുതിയ ഇവി സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ രൂപം കൊള്ളുന്നു. ഇപ്പോഴിതാ KRIDN ഇലക്ട്രിക്