ഡിപിആര്‍ ഇപ്പോള്‍ പുറത്ത് വിട്ടത് സര്‍ക്കാരിന്റെ തീരുമാനമാണെന്ന് കെ റെയില്‍ എംഡി
January 17, 2022 2:00 pm

തൃശ്ശൂര്‍: ഡിപിആര്‍ ഇപ്പോള്‍ പുറത്ത് വിട്ടത് സര്‍ക്കാരിന്റെ തീരുമാനമാണെന്ന് കെ റെയില്‍ എംഡി അജിത് കുമാര്‍. ഡിപിആര്‍ അപ്രൂവ് ചെയ്ത