സൗജന്യ ഇന്റർനെറ്റ്: കെ–ഫോൺ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് മുഖ്യമന്ത്രി
February 15, 2021 7:39 pm

തിരുവനന്തപുരം: ഡിജിറ്റൽ സാങ്കേതിക മേഖലയിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്കു തുടക്കം കുറിക്കുന്ന കെ ഫോൺ പദ്ധതിയുടെ ആദ്യഘട്ടം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ

കേരളത്തിന് സ്വന്തമായി ഇന്റര്‍നെറ്റ് കമ്പനി രൂപീകരിക്കും
September 1, 2017 7:45 pm

കേരള സര്‍ക്കാര്‍ ഇനി ഇന്റര്‍നെറ്റ് വിതരണരംഗേത്തക്ക്. കേരളത്തിന് സ്വന്തം ഇന്റര്‍നെറ്റ് കമ്പനി കേരളാഫൈബര്‍ ഒപ്റ്റിക് നെറ്റ്‌വര്‍ക്ക്(കെഫോണ്‍) രൂപീകരിക്കാനുള്ള നിര്‍ദേശം കഴിഞ്ഞ