കോഴിക്കോട് കുടുംബ വഴക്കിൽ യുവാവ് കുത്തേറ്റു മരിച്ചു
November 8, 2020 10:19 pm

കോഴിക്കോട്; കോഴിക്കോട് കുടുംബ പ്രശ്നത്തെ തുടർന്നുള്ള വഴക്കിൽ യുവാവ് കുത്തേറ്റ് മരിച്ചു. കോഴിക്കോട് ചെമ്പനോട കിഴക്കരക്കാട്ട് സിജോയാണ് മരിച്ചത്. സിജോയുടെ