കാശില്ലാത്തവര്‍ക്ക് സൗജന്യ ഭക്ഷണവുമായി ജയില്‍ വകുപ്പിന്റെ ഷെയര്‍ മീല്‍ പദ്ധതി കോഴിക്കോടും
October 23, 2017 10:17 pm

കോഴിക്കോട്: ഭക്ഷണം കഴിക്കാന്‍ കാശില്ലാത്തവര്‍ക്ക് സൗജന്യ ഭക്ഷണം നല്‍കുന്ന ജയില്‍ വകുപ്പിന്റെ ഷെയര്‍ മീല്‍ പദ്ധതി കോഴിക്കോടും ആരംഭിച്ചു. ജയില്‍